YiHWeH

זה שמי לעולם

ברצוננו להביא לתשומת לבכם, קוראים יקרים, דבר אשר נכתב על ידי ירמיה הנביא, פרק כ"ג, פסוקים כ"ו-כ"ז: "עד מתי היש בלב הנבאים, נבאי השקר ונביאי תרמת לבם: החשבים להשכיח את עמי שמי בחלומתם אשר יספרו איש לרעהו כאשר שכחו אבותם את שמי בבעל". מכאן אנו למדים כי חטא גדול חטאו אותם נביאי תרמית אשר גרמו לעם ישראל "לשכוח" את שם בוראם! האם אתה, הקורא מלים אלו עכשיו, יודע מה הוא שם בוראך ומלכך? שמו אינו "אדוני" כאשר לימדוך לחשוב! שמו יהוה, ועובדה זו חיונית ביותר וחייבים כולם לדעת אותה כאשר יווכח מאוחר יותר.

חכמי התלמוד אסרו עלינו לבטא את שם אלוהינו ואף אמרו כי אין חלק למבטא שמו לעולם הבא. חכמים אלה כנראה היו יותר "דתיים" ממשה רבינו שכתב: "את יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע", דברים פרק י' פסוק כ'. נשאלת השאלה, איך נשבע בשמו אם אסור לבטאוֹ?

חכמים אלה כנראה היו יותר נבונים משלמה בן דויד אשר אמר: "ואם ינגף עמך ישראל לפני אויב, כי יחטאו לך, ושבו והודו את שמך והתפללו והתחננו לפניך בבית הזה: ואתה תשמע מן השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשיבותם אל האדמה אשר נתתה להם ולאבתיהם: בהעצר השמים ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך, מחטאתם ישובון כי תענם: ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל...", דברי הימים ב' פרק ו', פסוקים כ"ד-כ"ז. אין סליחות עוון בלי הזכרת שם יהוה! אין הצלה מצרה בלי הזכרת שם יהוה!

כתב דויד מלך ישראל: "יענך יהוה ביום צרה ישׂגבך שם אלהי יעקב". תהילים כ' פסוק א'. מליוני בני ישראל נשרפו ונהרגו מפני שלא ידעו את שם מושיעם; יהוה צבאות שמו, קדוש ישראל!

אמר יהוה למשה בתורתו: "ושׂמוּ את שמי על בני ישראל ואני אברכם!" במדבר, ו', פסוק כ"ז. אין ברכה מאת האלוהים בלי הזכרת שמו!!

יש הטוען כי היגוי שם המיוחד אינו ידוע ולכן לא נוכל לבטאו. כדי להפריך טענה זו הבה נעיין בספר שמות, פרק ג', פסוקים י"ג-י"ו; "ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלהי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר אלהם? ויאמר אלהים אל משה, אהיה אשר אהיה! ויאמר כה תאמר אל בני ישראל, יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם, אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדר דר".

ובכן, הבורא קורא את שמו אהיה, בנין קל , זמן עתיד, גוף ראשון של הפועל היה (להיות) והניקוד  . האלוהים ציווה את משה להשתמש בגוף השלישי של אותו פועל כלומר או . הכתוב משתמש בצורה " " במקום הצורה המקובלת " " כדי לתת סימן היכר לשם המיוחד לעומת הצורה השגורה של הפועל! לכן שם אלהי ישראל הוא ואין כאן כל סוד או תעלומה. משכיחי השם הצליחו יפה במשימתם ומזימתם להביא שואה על עם יהוה. מעטים היהודים המכירים את שם בוראם.

אחינו היקרים, ימים קשים באים!! ימים גדולים, ימים הרי סכנה שבסופם ישועה גדולה! קראו נא את הכתוב על ידי נביא יהוה: "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם, זקניכם חלֹמות יחלמון, בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי. ונתתי מופתים בשמים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן, השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא, והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קורא!" יואל, פרק ג'.

בני ישראל, חוסו על נפשותיכם, שובו אל אלהיכם, שובו אל תורת משה הכתובה, ואל דברי נביאי האמת והצדק. שמרו שבת מחללו, שמרו ידכם מעשות רע! הודו ליהוה - קראו בשמו. יום יהוה קרב ובא! הכון לקראת אלהיך ישראל!

והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט

http://www.karaite-korner.org/light-of-israel/